شاید

آغوشت را
دریغ مکن
شاید اشک‌هایم
آرام بگیرند.

Advertisements

حقیقت

حقیقتی نیست
جز تو و من
آنگه که
من
در تو
ذوب می‌شوم.

برقص

آنقدر در خیال من برقص
تا هیچ جنبنده‌ای نماند
مگر رقصان و خندان
حتی بعداز هزاران سال
که من نباشم و تو باشی
تنها تو
و برای همیشه تو