نور

یکتا قلمی پیام رحمان داری
هرلحظه اشارتی ز یزدان داری
در نای و نی ات زلال جانان پیدا
از وادی نور آیتی می آری
 
Advertisements

صبح است و شب فراق طی شد
آن ناله و سوز و آه  طی شد